Bộ xử lý khí

Bộ xử lý khí

Đường kính REN kết nối
Từ 1/8 inch đến 1 inch
Áp suất hoạt động
15 bar
Nhiệt độ hoạt động
Từ -10°C đến 50°C
Lưu lượng
Từ 1900 NL/min đến 6250 NL/min
Phiên bản đặc biệt
Lọc tinh 0.01µm
Đường kính REN kết nối
Từ 1/8 inch đến 1/4 inch
Áp suất hoạt động
15 bar
Nhiệt độ hoạt động
Từ -10°C đến 50°C
Lưu lượng
800 NL/min
Phiên bản đặc biệt
Lọc tinh 0.01µm