PiPress

PiPress

Phiên bản:
Áp suất hoạt động
Tối đa 16 Bar
Nhiệt độ hoạt động
Từ -20°C đến 80°C
Đường kính nòng
Angle of rotation