Tube

Tube

Operating pressure
Từ 12 bar đến 26 bar
Operating temperature
Từ -40°C đến 100°C
Tube material
Nhựa Polyamide
Special standards
Đáp ứng được các tiêu chuẩn 2011/65/CE, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, Silicon Free
Popular applications
Trong Robot công nghiệp, bôi trơn, công cụ khí nén...
Operating pressure
Từ 6 bar đến 10 bar
Operating temperature
Từ -40°C đến 60°C
Tube material
Nhựa Polyurethane
Special standards
Đáp ứng được các tiêu chuẩn 2011/65/CE, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, Silicon Free
Popular applications
Trong Robot công nghiệp, bôi trơn, công cụ khí nén...
Operating pressure
Từ 8 bar đến 20 bar
Operating temperature
Từ -5°C đến 60°C
Tube material
Nhựa PVC
Special standards
Đáp ứng được các tiêu chuẩn 2011/65/CE, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, Silicon Free
Popular applications
Trong khí nén, làm lạnh, hóa chất hay trong thực phẩm
Operating pressure
Operating temperature
Tube material
Special standards
Popular applications