Valve

Valve

Version:
Diameter REN Connector
Từ 1/8 inch đến 1/2 inch
Flow
Từ 740 NL/min đến 5000 NL/min
Operating pressure
Từ 1 bar đến 10 bar
Type of control
Điện, Cơ, Khí nén
Operating voltage
Từ 24VDC - 120 VDC, Từ 24VAC - 220VAC