Van Màng/ Kiểm soát dòng chảy

Van Màng/ Kiểm soát dòng chảy

Đường kính REN kết nối
Từ 1/8 inch đến 1 inch
Áp suất hoạt động
25 bar
Nhiệt độ hoạt động
Từ -10°C đến 80°C
Các loại van
2/2 NC, 2/2 NO, 3/2 NC, 3/2 NO
Lưu lượng
Từ 0.6 m3/h đến 11 m3/h