Xy lanh không trục

Xy lanh không trục

Phiên bản:
Áp suất hoạt động
Từ 0.5 bar đến 8 bar
Nhiệt độ hoạt động
Từ -10°C đến 80°C
Đường kính nòng
Từ 16mm đến 63mm
Hành trình tối đa
Từ 100mm đến 5700mm