Van buom

Van buom

Phiên bản:
Đường kính REN kết nối
Vật liệu
Áp suất hoạt động
Nhiệt độ hoạt động
Các dạng điều khiển