Van bi Genebre

Van bi Genebre

Phiên bản:
Đường kính REN kết nối
Vật liệu
Áp suất hoạt động
Nhiệt độ hoạt động
Các dạng điều khiển
Đường kính REN kết nối
Vật liệu
Áp suất hoạt động
Nhiệt độ hoạt động
Các dạng điều khiển